Trường Lò Sử Thàng

Khách hàng: Trường PTCS Lò Sử Thàng

Địa điểm xây dựng: Cốc Cáng - Dìn Chin - Mường Khương - Lào Cai

 

Kiến trúc sư Chủ trì Thiết kế

 

  Ths. Kts. Phạm Tuấn Anh